Vedtægter

Vedtægter for Tao Qigong Himmerland

§ 1. Navn og hjemsted, medlemmer og drift.

a) Foreningens navn er Tao Qigong Himmerland.
b) Tao Qigong Himmerland har hjemsted i Mariagerfjord Kommune.
c) Alle med interesse for Qigong-vandmetode og Qigong-træning kan blive medlem (se vedlagt fagbeskrivelse).
d) Tao Qigong Himmerland ledes af en bestyrelse valgt af medlemmerne.

§ 2. Formål.

a) Det er Tao Qigong Himmerlands formål at praktisere Tao Qigong fællestræning, samt udbrede kendskab til og fremme Tao Qigong, – en helende metode ifølge Taoistisk Vandmetode (se vedlagt fagbeskrivelse).

§ 3. Medlemmer.

a) For at blive medlem af Tao Qigong Himmerland skal man opfylde bestemmelserne i § 1 stk. c).
b) Ved indmeldelse, som sker hos kassereren, skal opgives nødvendige data.
c) Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4. Kontingent.

a) På den årlige generalforsamling fastsættes kontingentets størrelse.
b) Kontingentet skal betales årligt forud med forfald 1. januar. Er kontingentet ikke er betalt 1. marts udmeldes medlemmet.
c) Kassereren foranlediger opkrævning af kontingentet.

§ 5. Bestyrelsen.

a) Bestyrelse består af 5 eller 6 foreningsmedlemmer.
b) Formand og et yderligere bestyrelsesmedlem tegner foreningen.
c) Der afholdes bestyrelsesmøder 2 gange årligt i maj og november. Herudover kan der indkaldes til bestyrelsesmøde, når mindst 5 medlemmer af foreningen mener, der er behov. Indkaldelsen skal ske med mindst 7 dages varsel.
d) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
e) Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
f) Bestyrelsen fastlægger en sæson-plan for Qigong fællestræning og øvrige aktiviteter relateret til Taoistisk Vandmetode Qigong.
g) Alle ønskede aktiviteter skal på forhånd forelægges og godkendes af bestyrelsen.

§ 6. Generalforsamlingen.

a) Generalforsamlingen er Tao Qigong Himmerland øverste myndighed.
b) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.
c) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen forlanger det. Anmodningen skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsens formand, vedlagt motiveret dagsorden.
d) Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.
e) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  • valg af dirigent
  • bestyrelsens beretning
  • forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  • indkomne forslag
  • forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår
  • valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer ulige år
  • valg af revisor hvert år
  • eventuelt

f) Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
g) Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
h) Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.
i) Valg af bestyrelsesmedlemmer sker efter reglerne i § 5.
j) Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
k) Medlemmer der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet.
l) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, dog ikke ved vedtægtsændringer.

§ 7. Valg af bestyrelse.

a) Bestyrelsen består af 5 eller 6 personer, der vælges af generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år.
b) Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er normalt to år, således at 3 er på valg i lige år og 2 eller 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted.
c) Valg til bestyrelsen skal være skriftlig, såfremt der fremsættes ønske herom.
d) Stemmeoptællingen ledes af dirigenten.
e) Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, sekretær, kasserer og 1 eller 2 menige medlemmer.

§ 8. Økonomi.

a) Foreningens kasserer fører kartotek over foreningens medlemmer og specificeret regnskab over indtægter og udgifter.
b) Foreningen kan ikke optage lån.
c) Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
d) Foreningens regnskab fremlægges for bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen.
e) Revisionen skal være afsluttet senest 14 dage før generalforsamlingen.
f) Bestyrelsen udarbejder budget for indeværende og kommende regnskabsår, og fremlægger det til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 9. Opløsning af Tao Qigong Himmerland.

a) Beslutning om opløsning af Tao Qigong Himmerland skal godkendes på en generalforsamling med tilslutning fra mindst 25% af de stemmeberettigede og med mindst 2/3 majoritet.
b) Generalforsamlingen træffer afgørelsen om, hvordan eventuelle aktiver skal overdrages til alment nyttigt formål.

§ 10. Ændring af vedtægterne.

a) Ændring af vedtægterne skal godkendes på en generalforsamling med tilslutning fra mindst 25% af de stemmeberettigede og med mindst 2/3 majoritet.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 15. maj 2013.